Algemene Voorwaarden

 

1. Inschrijving
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat u vindt op de website. U kunt zich ook inschrijven met het geprinte inschrijfformulier. Dit zendt u volledig ingevuld en ondertekend aan U-Consultancy, Postbus 7060, 3430 JB Nieuwegein. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door ondertekening van het inschrijfformulier of het aanvinken van het kopje “Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.” verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze houden onder meer in dat u zich verplicht het verschuldigde bedrag te betalen op de wijze zoals hierna is aangegeven.

2. Prijzen en betaling
De prijzen zijn excl. BTW en zijn inclusief administratiekosten. De administratie van U-Consultancy stuurt voor elke inschrijving een factuur. De volledige betaling dient binnen twee weken na aanmelding voor het congres te zijn overgemaakt op ING rekeningnummer NL25INGB0002445231 t.n.v. U-Consultancy, Nieuwegein. Betaling onder vermelding van naam en factuurnummer.

3. Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor het gehele congres en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het inschrijfgeld vindt alleen plaats indien u uiterlijk één maand vóór aanvang van het congres van deelname afziet en u dit schriftelijk hebt aangevraagd, waarbij de datum van het poststempel wordt aangehouden voor het vaststellen van de annuleringstermijn. Is het congres eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die het congres staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Dit sluit aan op artikel 6, lid 1 van de algemene voorwaarden NRTO consument.

4. Annulering, vervanging en wijzigingen
Annulering als deelnemer kan uitsluitend schriftelijk tot vier weken voor aanvang van het congres. Bij annulering wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen vier weken van aanvang  van het congres annuleert, zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega. U-Consultancy kan bij een te gering aantal aanmeldingen het congres niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten ten minste één week voor de aanvang van het congres bericht en wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling kan U-Consultancy eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de congresduur, congresplaats of de congresprijs. U-Consultancy behoudt zich ook het recht om sprekers te vervangen dan welke in het programma wordt vermeld. Dit artikel prevaleert boven artikel 5, lid 1 van de algemene voorwaarden NRTO consument.

4.a Annuleringsrecht
U heeft als consument 14 dagen de tijd om af te zien van uw inschrijving. Een annulering kan uitsluitend binnen deze 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven.

5. Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als uw adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

6. Aansprakelijkheid
De directie van U-Consultancy stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door U-Consultancy georganiseerde activiteiten/congressen, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

7. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom komen uitsluitend toe aan U-Consultancy. Het is niet toegestaan om congresmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van U-Consultancy.